اکتبر 14, 2019 1

پیام بگذارید

نظرات

  1. وقتی هدفی را مشخص کردیم برای بوقوع پیوستنش فقط یک راه را نشانه بگیریم و قدم بگذاریم.باید بتونیم متمرکز باشیم بر هدف و راه رسیدن به هدف.از بیراهه ها بدور باشیم که فقط ما رو از رسیدن به موفقیت دور میکند.