لول‌های EVERBEST

لول خود را ارتقا دهید

01

راهبر

حامی ارشدی است که درآمد بالای ۲۰ میلیون را کسب و شاخص های راهبری را دارد .

بیشتر بدانید Click Me بیشتر بدانید

02

حامی ارشد

داشتن ۴ دست به بالا ، یک دست حامی ، یک دست مدیر ، یک دست معاون ، ۳ سرپرست در دستان دیگر ، سمت چابک پلکان موفقیت شرکت بادران .

بیشتر بدانید Click Me بیشتر بدانید

05

معاون فروش

داشتن ۳ سرپرست ، دو دست اکتیو ، سمت راهنمای پلکان موفقیت شرکت بادران

بیشتر بدانید بیشتر بدانید بیشتر بدانید

03

حامی

داشتن ۴ دست اکتیو ، یک دست مدیر ، یک دست معاون ، ۳ سرپرست در دو دست دیگر ، سمت مولد پلکان موفقیت شرکت بادران

بیشتر بدانید Click Me بیشتر بدانید

06

سرپرست

۵ نفر ، ۵ میلیون حجم خرید و فروش شخصی و تیمی ، سمت تیمساز پلکان موفقیت شرکت بادران

بیشتر بدانید بیشتر بدانید بیشتر بدانید

04

مدیر فروش

داشتن ۳ دست اکتیو ، یک دست معاون فروش ؛ ۳ سرپرست در دودست دیگر ، سمت سرپرست پلکان موفقیت شرکت بادران

بیشتر بدانید Click Me بیشتر بدانید